( شركت سهامي بيمه ………………………….. ) بيمه تمام خطر مقاطعه كاری