قرارداد بین شرکت ملی صنایع پتروشیمی و شرکت میتسوئی و شرکاء