قرارداد (بيع قطعی سه دانگ مشاع از ششدانگ يك باب خانه مسكونی)