قرارداد فروش اقساطی (به استناد قرارداد تخصيص تسهيلات)