نتیجه 20 سال زحمت
      کامپیوتر و بازاریابی
      علومی که تمام عمرمو براش گذاشتم
     از سال 2000 تا 2020

 
 
 

گفت دانایی که گرگی خیره سر / هست پنهان در نهاد این بشر
هر که با گرگش مدارا می کند / خلق و خوی گرگ پیدا می کند
هرکه گرگش را در اندازد به خاک / رفته رفته می شود انسان پاک
زور و بازو چارهء این کار نیست / صاحب اندیشه داند چاره چیست ؟
در جوانی جان گرگت را بگیر / وای اگر این گرگ گردد با تو پیر

" نظامی گنجوی "
09121763705-button-footer-min