قرارداد نگهداری – راهبری – سرويس و تعمير بالابر يا آسانسور ….