شرایط خصوصی قرارداد مهندسی تأمین کالا و تجهیزات ساختمان و نصب (E.P.C)