درخواست پرداخت برای ضمانت نامه شرکت در مناقصه به زبان انگلیسی